By April 3, 2013

Lečenje polnih bolesti

Lecenje-polnih-bolestiSve polne bolesti su potpuno izlečive, ali je za to potrebno da lečenje počne na vreme, da njim rukovode lekari specijalisti, dermato-venerolozi, i da to bude pravilno savremeno lečenje. Tačna di jagnoza veneričnog oboljenja omogućena je mikroskopskim pregledom krvi i drugim. novim metodama. Nadrilekari i nestručnjaci mogu lošim savetima mnogo da naškode bolesniku, da produže lečenje, i da vrlo često dovedu do teških komplikacija.

Pronalaskom penicilina nastalo je doba sigurnog, veoma skraćenog i efikasnog lečenja svih veneričnih bolesti. Penicilin, streptomicin i drugi antibiotici napravili su veliki preokret u lečenju tih bolesti.

Za lečenje mekog šankra upotrebljavaju se penicilin i) sulfo namidski preparati.
Za lečenje tripera i njegovih komplikacija, kako kod muškaraca i žena tako i kod dece, upotrebljavaju se penicilin i streptomicin, a mogu se upotrebiti i drugi antibiotici: teramicin, sigmamicin, hloramfenikol, ali se oni upotrebljavaju samo u onim slučajevima gde se penicilinom ili streptomicinom ne postiže uspeh. Posle izlečenja gonoreje bolesnik ne sme da uzima alkoholna pića niti da ima polni odnos najmanje 6 do 8 dana.

Penicilin je priznat kao najbolji i najsigurniji lek za sve stadijume sifilističnog oboljenja. Zastareli sifilis sa komclikacijama u srcu, aorti, kostima i živcima takođe se vrlo uspešno leči penicilinom, ali uvek u kombinaciji sa starim oprobanim lekovima, kao što su bizmut, jod i živa. Kod progresivne paralize primenjuje se i lečenje malarijom. Neosalvarzan i drugi arsenikalni preparati ne koriste se više u lečenju sifilisa. Može se reći da se danas, blagodareći kombinaciji penicilina sa klasičnim lekovima, i zastareli, latentni sifilis leči mnogo efikasnijej i uspešnije nego ranije. Međutim, treba stalno naglašavati da se venerične bolesti ne mogu uspešno lečiti bez lekara, naročito lekara specijaliste, dermato-venerologa, pogotovo danas, u eri primene antibiotika.

SUZBIJANJE POLNIH BOLESTI

Odmah posle drugog svetskog rata sprovođene su kod nas u velikim razmerama najenergičnije mere za iznalaženje izvora zaraze i za suzbijanje polnih bolesti. Otvaranjem velikog broja ambulanti dispanzera, besplatnim lečenjem u bolnicama. i dispanzerima, kao i organizovanjem i slanjem ekipa lekara specijalista i drugog obučenog zdravstvenog osoblja u ugrožene krajeve, naročito one gde vlada endemski sifilis, učinjeno je da se broj obolelih od polnih bolesti u našoj zemlji u velikoj meri smanji.

Lekari dermato venerolozi održali su po raznim preduzećima, kolektivima i internatima za omladinu mnogobrojna predavanja o opasnostima od polnih bolesti i njihovom lečenju. Radi iznalaženja izvora obolelih od polnih bolesti uvedeno je obavezno prijavljivanje, koje se, na diskretan način sprovodi u svim dispanzerima i odeljenjima za lečenje polnih bolesti. Obaveznim pregledom krvi trudnih žena u savetovalištima i savremenim lečenjem sifilističnih trudnih žena, smanjen je broj pobačaja, prevremeno rođene i mrtvorođene dece, kao i dece rođene sa znacima naslednog sifilisa.

Međutim, za efikasnu borbu protiv polnih bolesti potrebna je saradnja celokupnog stanovništva. Naročito je važno i potrebno da svaka osoba koja posle nekog sumnjivog odnosa primeti ma i najmanju promenu na polnim organima u vidu ranice, krastice ili mehurića, kao i gnoj iz mokraćnog kanala, odmah potraži lekara, i to lekara specijalistu, koji će mikroskopskim pregledom ranice ili ma koje druge promene na polnim organima, a i drugim savremenim metodama, utvrditi tačno šta je u pitanju. Uzimanjem krvi od bolesnika utvrdiće se da nije u pitanju eventualno sifilis, i posle svega toga. lekar će propisati odgovarajuće lečenje.

Za lečenje veneričnih bolesti ne treba se nikada poveravati nestručnjacima bolničarima, babicama i drugom osoblju, već uvek tražiti lekara specijalistu, dermato-venerologa.


Tags:, , , ,
Posted in: Polne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com