By April 14, 2013

Povrede lobanje (potres i kontuzija mozga)

Povrede unutrašnjih organa mogu biti otvorene i zatvorene. Zatvorene su one kod kojih zid šupljine nije povređen, a unutrašnji organi su povređeni. Zatvorene povrede unutrašnjih organa nastaju najčešće jakim udarom ili padom sa velike visine. Otvorene povrede unutrašnjih organa su one kod kojih su povređeni koža, potkožno tkivo i sam zid šupljine, zajedno sa jednim ili. više unutrašnjih organa (ubod noža u trbuh). Otvorene povrede nastaju najčešće ubodom šiljatih oružja, udarom sekire i vatrenim oružjem.

Povrede lubanje mogu biti otvorene ili zatvorene. Zatvorene povrede lubanje delimo na potres mozga, izliv krvi u lubanju i kontuziju mozga.

POTRES MOZGA. Ovde su glavni znaci nesvest posle povrede, povraćanje i usporavanje srčanog rada. Često dolazi do grčeva celog tela. Nesvest može da traje nekoliko sekundi, ali može da traje i nekoliko dana. Kad bolesnik dođe sebi, ne seća se kako je bio povređen. Posle ovakvog potresa mozga može da ostane skriveno neko oštećenje mozga ili krvarenje u šupljini lobanje, i zato svaka nesvest posle potresa mozga, ako duže traje, izaziva sumnju da su povrede u.lobanji veće nego običan potres.

Prva pomoć u lečenju potresa mozga je mirovanje i stavljanje hladnih Povrede lobanje (potres i kontuzija mozga)obloga ili leda na glavu. Treba paziti na disanje i puls, a ako se primeti ma kakva promena, odmah tražiti hitnu lekarsku pomoć. Glava treba da bude više izdignuta. Bolesnika treba stalno čuvati.

Izliv krvi u šupljinu lobanje nastaje i pri zatvorenim i pri otvorenim povredama lobanje. Usled izliva krvi može doći do manjih ili većih poremećaja, od glavobolje do uzetosti, pa i do momentane smrti. Pošto se krvarenje ne može odmah konstatovati, treba postupiti isto tako kao i kod potresa mozga i pitati lekara za savet.

KONTUZIJA MOZGA. Prouzrokovana je najčešće udarom tupim predmetom, pri čemu kost lobanje prsne i ulubi se, a mozak na tom delu bude kontuzovan. Ove su povrede najčešće otvorene. Posle kontuzije mozga ostaju trajne posledice u vidu paralize izvesnih delova tela na suprotnoj strani od povrede.. Ako je udarom kontuzovan neki za život važan deo mozga, onda nastupa momentalna smrt.

Kod kontuzije mozga prvi su znaci isti kao i kod potresa mozga: nesvest, povraćanje itd., posle čega slede posledice povrede.

Prva pomoć kod kontuzije mozga sastoji se u previjanju rane, inače je postupak isti kao i kod potresa. Povređenog treba najhitnije preneti u bolnicu.
Kad su zgnječeni i razmekšani veliki delovi mozga, smrt nastupa odmah ili posle nekoliko časova. Ove povrede nastaju kod loma lobanje pri teškim saobraćajnim nesrećama, padom sa velike visine, udarom većeg komada granate ili bombe, ili pogotkom metka sa eksplozivnim dejstvom.


Comments are closed.

shared on wplocker.com